Stručný přehled

pomocných věd historických
Paleografie
Věda zabývající se starými písmy. V našem prostředí nejdůležitější paleografie latinská. Pokouší se o datování nedatovaného textu. Zabývá se způsoby psaní, jak se psalo a na co.
filigrány - vodoznaky, průsvitky
ligatury - splývání či spojování písmen
brachygrafie - psaní zkrácenými způsoby
kryptografie - tajné písmo

Chronologie
Nauka o měření času, jeho způsobech a prostředcích.
cisioján - 12 dvojverší hexametru, pro každý měsíc jedno

Genealogie
Věda o rodové posloupnosti, tvoří rodokmeny.
consanguinitas - pokrevenství, osoby pocházející z jediného předka

Historická metrologie
Nauka o mírách a váhách v minulosti.

Diplomatika
Věda zabývající se listinami úředního charakteru.

Kodikologie
Věda studující písemnosti neúřední povahy.
palimpsest - přepisované rukopisy

Sfragistika
Nauka o pečetích, jejich tvaru, použití, pečeti voskové a kovové.
Bula - kovová pečeť

Heraldika
Nauka o erbech a znacích.
blasonování - popis znaků podle pravidel heraldické řeči.
erbovníky - soukromé pomůcky heroldů
herold - znalec erbovních zvyklostí
helm - atribut zpravidla na štítu
klenot - plastická heraldická figura helmu
fafrnoch - přikryvadlo, z helmu splývající rouška

Faleristika
Nauka o rytířských řádech.

Epigrafika
Věda zabývající se nápisy.

Pramen:
Hlaváček Ivan, Kašpar Jaroslav, Nový Rostislav: Vademecum pomocných věd historických, Svoboda, Praha, 1988


Nela Trachtová