Jak králové dodržovali sliby

(slib Jindřicha IV. Navarrského)Jindřich IV. Francouzský a Navarrský byl jak všeobecně známo velký sukničkář a milenky opravdu střídal velice často. Existovalo sice několik výjimek jako např. Gabriela d'Estrées, ale těch nebylo zas tolik. Jedna z těch výjimek je však velmi známá. Jmenovala se Henrietta-Catherina de Balzac a nebyla dcerou nikoho jiného než Marie Touchetové, což byla proslulá milenka francouzského krále Karla IX. Proto, když se Jindřich IV. zamiloval do Henrietty, věděla si Marie Touchetová rady. Samozřejmě, král nedostane nic zadarmo. Musí zaplatit pět set tisíc livrů a sepsat slib (viz. níže), že pokud Henrietta do šesti měsíců otěhotní a porodí syna, vezmou se. Slib zněl takto:

"My, Jindřich Čtvrtý, z boží milosti král Francie a Navarry, slibujeme a přísaháme před Bohem, na čestné královské slovo, Françoisovi de Balzac, panu d'Entragues, námi pasovanému rytíři, že dá - li nám za společnici slečnu Henriettu - Catherinu de Balzac, svou dceru, v případě, že do šesti měsíců od prvního dne této smlouvy otěhotní a porodí syna, v ten okamžik si ji vezmeme za ženu a legitimní manželku a veřejně oslavíme tento sňatek v lůně naší svaté církve podle předepsaných formalit, jež jsou požadovány a jsou obvyklé pro všeobecné uznání tohoto slibu. Slibujeme a přísaháme, jak už jsme zmínili výše, že budeme ratifikovat a obnovíme svůj podpis ihned, jakmile obdržíme od našeho svatého otce papeže zrušení manželství mezi námi a paní Markétou z Valois, s povolením znovu se oženit, uznáme-li to za vhodné. Na důkaz toho jsme sepsali a podepsali tento dopis. Dáno v Bois-Males-herbes dnes, 1. října 1599. "

Henrietta však měla smůlu. Peníze sice dostala a otěhotněla, ale dítě se bohužel narodilo mrtvé. Do jejího pokoje totiž uhodil blesk, ona se lekla a potratila. Už předtím však král podepsal svatební smlouvu, ve které se zavazoval, že se ožení s Marií Medicejskou. Z toho zcela jasně vyplývá, že svůj závazek k Henriettě d'Entragues nikdy nemínil dodržet…

Eva Taterová